PI: 
Youquan Liu
Awarded: 
2012
PI: 
Zhihong Zhang
Awarded: 
2015
PI: 
Wei Ge
Jinghai Li
Awarded: 
2009
PI: 
Xiaogang Wang
Awarded: 
2014
PI: 
Rajnish Sharma
Awarded: 
2012
PI: 
Paride Danga
Awarded: 
2012
PI: 
Marzia Rivi
Awarded: 
2011
PI: 
Robert Geist
Awarded: 
2010
PI: 
Robert Geist
Awarded: 
2014
PI: 
Bo Wu
Awarded: 
2014
PI: 
Michael Reed
Zoran Kostic
Awarded: 
2014
PI: 
Adam Bojanczyk
Awarded: 
2015