PI: 
Alexei Khokhlov
Vladimir Voevodin
Awarded: 
2011