PI: 
Denis Demidov
Awarded: 
2012
PI: 
Alexei Khokhlov
Vladimir Voevodin
Awarded: 
2011
PI: 
Arthur Yuldashev
Awarded: 
2014