PI: 
Denis Demidov
Awarded: 
2012
PI: 
Alexei Khokhlov
Vladimir Voevodin
Awarded: 
2011
PI: 
Yaroslav Kholodov
Mikhail Burtsev
Awarded: 
2012
PI: 
Alexey Romanenko
Awarded: 
2011
PI: 
Aleksey Demenev
Awarded: 
2012
PI: 
Aleksey Demenev
Awarded: 
2014
PI: 
Andew Ochepovsky
Awarded: 
2016
PI: 
Arthur Yuldashev
Awarded: 
2011
PI: 
Arthur Yuldashev
Awarded: 
2014